Björka lertags naturreservat

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Björka lertag en dag i mars från södra fågeltornet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Björka lertag en dag i mars från södra fågeltornet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Våtmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Natura 2000-våtmark med mycket artrik häckfågelfauana och förekomst av flera habitatdirektivarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulbrämad dykare, grön mosaikslända, citronfläckad kärrtrollslända, årta, skedand, kricka, tornseglare, tofsvipa, drillsnäppa, skrattmås, fiskmås, rördrom, kråka, trastsångare, rörsångare, ärtsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, buskskvätta, rosenfink, grönfink, gulsparv, sävsparv, större vattensalamander, knölvial, knippnejlika, gullviva och ask.

Övriga arter: Dykaren Rhantus notaticollis, stor svävfluga, bålgeting, vasstråfly, droppmetallfly, griptångsflickslända, månflickslända, vassmosaikslända, bäver, grågås, sångsvan, skogsduva, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, mindre strandpipare, brun kärrhök, tornfalk, törnskata, skäggmes, sånglärka, sävsångare, gräshoppsångare, näktergal, gulärla, ängspiplärka, vanlig padda, åkergroda, vanlig groda, mindre vattensalamander, trubbsumpsnäcka, fjädersvamp, mångformig rosettlav, vasshätta, jolster och olvon.

Beskrivning: Björka Vissberga lertag är ett cirka 30 hektar stort naturreservat som Kumla kommun förvaltar. Objektet präglas av en mosaik av öppna vattenytor, vassruggar och lövskog. Naturreservatet är ett Natura 2000 område och här förekommer flera habitatdirektivarter, till exempel citronfläckad kärrtrollslända. Under 1969 började området användas som lertäkt för tegeltillverkning. Vissa delar av den utbrutna marken fylldes igen med schaktmassor, medan andra delar lämnades öppna för fri utveckling och började växa igen. Med tiden utvecklades här ett rikt fågelliv med ett flertal häckande andfåglar och många rastande våtmarksfåglar under vårar och höstar. I början av 1990-talet påbörjades ett samarbetsprojekt mellan Kumla kommun, Naturskyddsföreningen i Kumla, Hopajola samt Närkes Ornitologiska Förening som alla ville skydda och utveckla området. 1997 bildades Björka lertag som ett kommunalt naturreservat och 2012 utvidgades området med Vissberga lertag. Området genomgick omfattande restaureringar 2019-2020. Riklig förekomst av främmande arter som blomsterlupin och vresros. Anges som ängs- och åkermark på häradskartan.

Läs mer om reservatet på kommunens hemsida, se här Länk till annan webbplats..

Övrig information: Ingår i LstT Värdefulla vatten natur 18.

Areal: -