Kappetorp, tallsumpskog 500 m NO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Ett av få områden på kommunal mark med fältskikt dominerat av skvattram.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: -

Beskrivning: Äldre tallsumpskog med inslag av enstaka äldre träd. Visst inslag av död ved. Väl utvecklat fältskikt med skvattram. Ett våtare dråg kantar östra delen av området. Anges som våtmark i häradskartan.

Övrig information: Ingår i SKS Sumpskogar.

Areal: 1,3 ha på kommunal mark (totalt drygt 10 ha skoglig våtmark).