Norra Yxhultsängen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Östra delen av ängsmarkerna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Östra delen av ängsmarkerna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket artrik ängsmark med alvarskaraktär på kalkberggrund.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Bockrot, prästkrage, klasefibbla, väddklint, liten blåklocka, stor blåklocka, rödkämpar, svartkämpar, gulmåra, gullviva, ängssyra, lundtrav, buskviol, brudbröd, gulvial, getväppling, blåsippa, ängshavre, darrgräs, vinbergssnäcka, grönfink, svartvit flugsnappare, entita och mindre hackspett.

Övriga arter: Åkervädd, olvon, rödklöver, teveronika, skogsklöver, backlök, liten svartstjärna, brokig kalkmosslav, guldskivlav, stenknäck, stjärtmes, buskvårtbitare, majvecklare, svingelgräsfjäril och stor svävfluga.

Beskrivning: Ängsmarker med alvarskaraktär på kalkberggrund med inslag av buskage och träd. Riklig förekomst av ask, de äldre träden döda. Artrik flora med bland annat stora bestånd av klasefibbla. Ängsmarkerna delas upp två delar av en större stenmur. Stort bestånd av kaprifol mellan de två olika ängsytorna. Artrika busk- och brynmiljöer mot ängsytorna. Naturvårdsåtgärder genomförda 2020-2021. En vandringsled går genom objektet och norr om ligger det populära badvattnet Hästhagsbrottet. Anges som åker- och annan öppen mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -