Bäckstugan, alsumpskog 400 m NV

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Bäckstugan, alkärr

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal naturvårdsarter. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask, blåsippa, krushättemossa, scharlakansvårskål och entita.

Övriga arter: Svartmes.

Beskrivning: Liten alsumpskog med stort inslag av andra trädarter, stort inslag av hassel. En hel del död ved, vedsvampar och enstaka väl utvecklade socklar. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Areal: 0,9 ha.