Björnrösena, alsumpskog 350 m ONO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativ utvecklad alsumpskog. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita.

Övriga arter: Tofsmes och kungsfågel.

Beskrivning: Relativt väl utvecklad alsumpskog med visst inslag av död ved. Ett mindre småvatten i mellersta delen. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 0,4 ha.