Gustav Mattsonsängen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Restaurering av ängen en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Restaurering av ängen en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik ängsmark på kalkberggrund med närhet till högt klassade ängsobjekt. Viktigt spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa, ängshavre, sötvedel, gulvial, buskviol, gulmåra, stor blåklocka, liten blåklocka, väddklint och bockrot.

Övriga arter: Backlök, skogsklöver, rödklöver, åkervädd, silvermarton och rödkörvel.

Beskrivning: Relativt artrik restaurerad ängsmark (2021). Inslag av buskage av främst hagtorn. Delar av den restaurerade ängen ingår i objektet Hällkistans naturreservat. Viktig spridningskorridor. Anges som öppen mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -