Kärringerudsskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Sekundär lövnaturskog med stort inslag av död ved i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv, scharlakansvårskål och skogsalm.

Övriga arter: Vårsidenbi.

Beskrivning: Sekundär lövnaturskog med stort inslag av död ved och vedlevande svampar. Delar av skogen har också sumpskogskaraktär. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -