Norrbacka, sumpskog NO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Småvatten i sumpskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Småvatten i sumpskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Blandsumpskog belägen i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Missne och blåsippa.

Övriga arter: Blåvingad lövsvampbagge, svartmes och tofsmes.

Beskrivning: Blandsumpskog längs dike/bäck intill Norrbacka. Viss förekomst av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet och anges som skog på häradskartan.

Övrig information: Av Skogsstyrelsen utpekat naturvärde SKS Naturvärden: 10F, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -