Sätterböls gårdsruin

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Sätterböls gårdsruin

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Åkerholme.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst,

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av värdefulla lövträd, stenrösen och brynmiljöer. Visst inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask, gulsparv och huggorm.

Övriga arter: -

Beskrivning: Åkerholme i odlingslandskapet kring Sätterböl med gott om stenrösen i sydligt läge, plats för en större ansamling huggormar på våren. Lövrik dunge med inslag av ädellövträd med värdefulla brynmiljöer. Anges som åkermark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Kulturlämningar i form av bebyggelselämningar, läs mer här. Länk till annan webbplats.

Areal: -