Villkärret, skogsdungar N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Skogsbryn mot söder. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skogsbryn mot söder. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Skogsbryn med sandigt inslag i solexponerat läge med förekomst av flera rödlistade arter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Björktrast, svartvit flugsnappare, grönfink och gulsparv.

Övriga arter: Gröngöling.

Beskrivning: Två skogsbevuxna större åkerholmar i odlingslandskapet, den södra främst bevuxen med tall och den norra med björk och asp. Solexponerade sandiga brynmiljöer med förekomst av solitära bin och steklar. Visst inslag av död ved. Anges som skog och åkermark på häradskartan.

Övrig information: I den norra delen finns lämningar av fossil åker, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -