Alaborgsskogen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Alaborgskogen

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal rödlistade skogsfåglar. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask, gullviva, mindre hackspett, spillkråka, grönsångare, entita, gulsparv och hasselsnok (överkörd på vägen söder om).

Övriga arter: Göktyta, gröngöling, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Skog dominerad av lövträd, främst björk, asp och klibbal. Ett visst inslag av död ved. Större delen av skogen växer på gamla slagghögar från de intilliggande, numera vattenfyllda, skifferbrotten. På flera platser solbelysta blottor i slaggmaterialet lämpliga som boplatser för solitärbin. I sydvästra delen av objekten öppen före detta gårdsmark (Karlsdal) med buskage och fruktträd. Här också viktiga brynmiljöer. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

I sydvästra delen vid Karlsdal lämningar efter äldre bebyggelse, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: 12,7 ha.