Daliatorp, blandsumpskog 250 m SV

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativ utvecklad alsumpskog. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett.

Övriga arter: Sparvuggla.

Beskrivning: Relativt väl utvecklad alsumpskog med visst inslag av död ved. Även stort inslag av gran och björk i fuktigare partier. Ett kraftigt dike går genom objektet i nord-sydlig riktning. Anges som skogsmark/våtmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 1,4 ha.