Västerhult, sumpskog NV om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Sumpskog i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Rödvingetrast, björktrast och gulsparv.

Övriga arter: Skogssnäppa.

Beskrivning: Sumpskog med visst inslag av al och utvecklade alsocklar. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information:

Areal: -