Kvarntorpshögens sluttningar

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövskog vid foten av Kvarntorpshögen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog vid foten av Kvarntorpshögen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik lövskogsdominerad skog i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Duvhök, mindre hackspett, spillkråka, entita, grönsångare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, svart rödstjärt, grönfink, gulsparv och scharlakansvårskål.

Övriga arter: Bivarg, gröngöling, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Sekundär lövnaturskog på Kvarntorpshögens sluttningar med delvis stort inslag av död ved. Bitvis stort inslag av tall och gran. Skogen är belägen på slaggytor varav många är solexponerade i sydläge. Dessa innehåller på en del platser stora populationer med solitära steklar och bin. I objektet genomförs restaureringsåtgärder finansierade av SKS för att stärka lövskogsvärden. Del i viktig skoglig spridningskorridor. Anges som åker-, ängs- och skogsmark på häradskartan.

Läs mer om Kvarntorpshögen på kommunens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: Ingår delvis i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng. Också utpekat av Skogsstyrelsen för naturvärden SKS Naturvärden, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -