Erikslund

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövskog vid Erikslund. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog vid Erikslund. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig skoglig spridningskorridor, kalkgynnad flora och relativt stort inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita, skogsalm, tibast och ask.

Övriga arter: Stjärtmes.

Beskrivning: Skog dominerad av lövträd, med inslag av större ädellövträd. Ett stort inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

I objektet finns spår efter tidigare torpbebyggelse, läs mer här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats..

Areal: -