Eriksholm, lövskog S om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Sumpskog i östra delen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Sumpskog i östra delen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativt artrik lövskog belägen i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Rödvingetrast, entita, grönfink, gulsparv, skogsalm och tibast.

Övriga arter: Stenknäck.

Beskrivning: Fuktig lövskog med karaktär av sekundär lövnaturskog i södra delen och alsumpskog i norra delen. I västra delen barrskog, delvis sumpig granskog. Viss förekomst av död ved. Stort inslag av främmande arter i olovliga komposter i anslutning till bebygelsen, bland annat mahonia, vintergröna och parksallat. Lång skoglig kontinuitet och anges som skog på häradskartan. Södra delarna av området anges som historisk våtmark.

Övrig information: I västra delen finns ett antal fornlämningar, bland annat spår av fossil åker, läs mer här Länk till annan webbplats., och en äldre hägnad, läs mer här Länk till annan webbplats.. Dessutom finns spåren av fyra stensättningar.

Areal: -