Stenkulla, lövdunge 200 m S

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter och inslag av död ved samt värdefull brynmiljö mot omgivande åkermark. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönsångare och kråka.

Övriga arter: Riklig förekomst av klockpyrola.

Beskrivning: Lövskogsdunge med inslag av död ved. Värdefull brynmiljö mot omgivande åkermark. Söder om mer trivial skogsmark. En stenmur går österut från nordöstra hörnet av objektet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 0,7 ha.