Karlstorp

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Karlstorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Karlstorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig skoglig spridningskorridor och relativt stort inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Hasselticka, skogsalm och ask.

Övriga arter: -

Beskrivning: Skogsdunge dominerad av lövträd, med inslag av större ädellövträd. Ett visst inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som ängsmark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: I objektet finns spår efter tidigare torpbebyggelse, läs mer Länk till annan webbplats.. Dessutom finns i äldre stengärdesgård, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -