Kumlabydammen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kumlabydammen i början av maj. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumlabydammen i början av maj. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Dagvattendamm.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal rödlistade och lokalt ovanliga fågelarter.

Naturvårdsarter: Rörsångare, kråka, björktrast, buskskvätta, grönfink, gulsparv och sävsparv.

Övriga arter: Bäver, sångsvan, knipa, rörhöna, sothöna, sävsångare, kärrsångare, gräshoppsångare, näktergal och hämpling.

Beskrivning: Vassrik dagvattendamm med ett för storleken förvånansvärt rikt fågelliv. Närjet till vattendrag och förekomst av brynmiljöer mot närliggande åkermarker.

Övrig information: -

Areal: