Yxhults talldunge

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Kalktallskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Kalkgynnad tallskog med artrik flora.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Darrgräs, blåsippa, brudbröd och klasefibbla.

Övriga arter: -

Beskrivning: Kalkgynnad tallskog med artrikt fältskikt. Sannolik förekomst av kalkgynnade svamparter (ej inventerat under svampsäsongen). I västra delen av objektet delar av vattenfyllt kalkbrott med artrika alvarshällar med bland annat klasefibbla. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -