Norra Yxhult, lövskog SV om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Vandringsled genom lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vandringsled genom lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Lövrik skogsmark i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita och ask.

Övriga arter: -

Beskrivning: Lövskog på kalkberggrund med visst inslag av död ved. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Delvis lång skoglig kontinuitet. Anges som skogs-, åker- och hedmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -