Kumla högar

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kumla högar.

Kumla högar.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik torrängsflora med stort bestånd av backsippa.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Vårstarr, backsippa, skogsalm, gulmåra, kattfot och bockrot.

Övriga arter: Getväppling och backnejlika.

Beskrivning: Torrängsflora runt ett gravfält från järnåldern. Högarna är också en av de få växtplatserna för backsippan i kommunen. Antalet blommor varierar mellan åren med 200- 400 blommor. Anges som öppen mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:14, läs mer här Länk till annan webbplats..

Kumla högar är ett fornminnesområde med äldre gravfält, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -