Norra Hällkisteängen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Skogsmark vid Norra Hällkisteängen, blivande ängsmark. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skogsmark vid Norra Hällkisteängen, blivande ängsmark. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd (blivande ängsmark).

Biotop: Blandskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Blivande ängsmark med redan rik ängsartad flora. Viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Bockrot, darrgräs, ängshavre, blåsippa, getväppling, gulvial, käringtand, rosettjungfrulin, småborre, buskviol, vildlin, lundtrav, ängssyra, gullviva, gulmåra, svartkämpar och spåtistel.

Övriga arter: rödklöver och åkervädd.

Beskrivning: Blivande ängsmark som del i kompensation för Trafikverkets intrång i det kommunala naturreservatet Hult. Före detta kalkbrott och industrimark bevuxen med mestadels tall, björk och sälg. Artrik kalkgynnad flora, speciellt i södra delen längs med vägen/leden. I norra delen sluttande brottskant med boplatser för solitärbin och äldre sälgar med vedlevande insekter. Anges som öppen obrukad mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -