Myrängen, aspskog 300 m S

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Aspskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter och inslag av död ved samt värdefull brynmiljö mot omgivande åkermark.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönsångare och svartvit flugsnappare.

Övriga arter: Tofsmes och kungsfågel.

Beskrivning: Aspskog med visst inslag av död ved. Ett våtare stråk i västra delen överensstämmer med våtmark angiven på häradskartan. Brynmiljö mot åkermark i norr och öster. Anges mestadels som skogsmark på häradskartan, men delar av objektet som slåttermad.

Övrig information: -

Areal: 0,7 ha.