Blacksta, sumpskogar SV om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Stort inslag av död ved. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Lövskog med två partier med sumpskogskaraktär. Stort inslag av död ved. I norra delen många främmande arter, bland annat kaprifol, rysk blåstjärna och blomsterlupin. Brynmiljöer mot åkermarken i väster. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Ingår dessutom i SKS Sumpskogar (information här Länk till annan webbplats.) och LstTNaturvårdsprogram:81:12 (information här Länk till annan webbplats.).

Areal: -