Sannahed, hagmarker N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ängsmarkerna med blick söderut. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ängsmarkerna med blick söderut. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark och lövrika skogsbryn.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Viktiga brynmiljöer och bitvis artrik ängsflora.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ärtsångare, mandelblomma, ängssyra och prästkrage.

Övriga arter: Tjärblomster och daggkåpor.

Beskrivning: Öppen ängs- och buskmark med inslag av enstaka lövträd. Artrik ängsyta i sydvästra delen. Anges som hed- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -