Sandstensbrottet

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Sandstensbrottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Sandstensbrottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Djup sjö.

Biotop: Brottsjö.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett stort antal rödlistade eler lokalt ovanliga fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv, grönfink, buskskvätta, svartvit flugsnappare, björktrast, stare, ärtsångare, entita och drillsnäppa.

Övriga arter: Forsärla, näktergal, gräshoppsångare, kärrsångare, gröngöling och bäver.

Beskrivning: Vattenfyllt före detta sandstensbrott med mindre vassruggar i sydvästra delen. Lövrik strandzon i främst nordvästra delen med stort inslag av död ved. Värdefulla brynmiljöer i söder mot angränsande åkermark.

Övrig information: -

Areal: