Kilamossen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kilamossen.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet. Ett av få områden på kommunal mark med fältskikt dominerat av skvattram. Del av det största sammanhängande skogsområdet i Kumla kommun.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: -

Beskrivning: Större delen av området äldre gles tallskog med väl utvecklat fältskikt av skvattram. Utsatt för dikningar. Enstaka gammeltallar och en del död liggande död ved. Trädskiktet domineras av tall och glasbjörk. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i "Skogsområde nordväst om Åbytorp" i LstT Naturvårdsprogram: 81:9, LstT Våtmarksinventering: 18 och NV Våtmarksinventeringen (VMI) och SKS Sumpskogar.

Genom området går också en historisk färdväg. Vägen utgör en färdväg mellan Hörsta kapell och S:t Olofs källa i Hardemo socken. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Areal: 4,5 ha på kommunal mark (totalt drygt 37 ha sammanhängande skoglig våtmark).