Sannahed, Nygården

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Park och trädgård.

Biotop: Parklandskap.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Beläget i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: -

Beskrivning: Halvöppen parkmark kring minnessten med flertalet äldre grövre träd. Vissa större ädellövträd. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Minnessten finns i objekten från Sannaheds militära epok, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -