Ekebybäcken

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Bäverfäll i kanten av bäcken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Bäverfäll i kanten av bäcken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd/Vattendrag.

Biotop: Sumpskog och bäck.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Sumpskog och bäck i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Utter, bäver, entita och scharlakansvårskål.

Övriga arter: Blåbandad jungfruslända.

Beskrivning: Sumpskog med visst inslag av död ved längs med Ekebybäcken. Relativt väl utvecklade alsocklar. Del i viktig skoglig spridningskorridor. Även värde som vandringsväg för vattenlevande organismer, till exempel utter. Anges som skogs- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Delar av objektet ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:17, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -