Södra Kalkugnsängen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Den nyligen restaurerade Södra kalkugnsängen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Den nyligen restaurerade Södra kalkugnsängen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik kalkgynnad flora på restaurerad ängsmark.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Vårstarr, darrgräs, blåsippa, brudbröd, gulmåra, väddklint, klasefibbla och bockrot.

Övriga arter: Rovflugan Cyrtopogon lateralis, trädlärka, strävlosta, ängshavre, buskviol, rödklint, jordtistel och åkervädd.

Beskrivning: Restaurerad artrik ängsmark på kalkberggrund. Nyligen avverkad granskog. I anslutning till objektet flera andra högt klassade objekt. Anges som åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -