Bystaskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lövskog i Bystaskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog i Bystaskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Viktig skoglig spridningskorridor med lång skoglig kontinuitet. 

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Almsnabbvinge, spillkråka, entita, grönsångare, stare, svartvit flugsnappare, blåsippa, tibast och gullviva.

Övriga arter: Skogsvisslare, göktyta, vispstarr och olvon.

Beskrivning: Lövskog med visst inslag av död ved och brynmiljöer mot vägen intill kalkbrottet i söder. Viktig skoglig spridningskorridor med delvis lång skoglig kontinuitet. Anges som åker- och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet fornlämning i form av rösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -