Skogsbo, barrskog NV om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Barrskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal signalarter för skogliga värden. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, grönfink, scharlakansvårskål/scharlakansskål, tibast och blåsippa.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Barrskog dominerad av gran och tall. Inslag av enstaka lövträd och ett visst inslag av död ved. Förekomst av kalkgynnade arter. Viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -