Bysta ängar

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Sandbädd på Bysta ängar. Foto: Per Karlsson Linderum.

Sandbädd på Bysta ängar. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Slåtterängar med artrik kalkgynnad flora.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönfink, vårstarr, backstarr, darrgräs, brudbröd, ängssyra, gullviva, gulmåra, stor blåklocka, liten blåklocka, spåtistel och väddklint.

Övriga arter: Brunsprötad skymningssvärmare, humledagsvärmare, svartfläckig glanssmygare, trädlärka, rödklint, åkervädd och bockrot.

Beskrivning: Ängsmarker på före åkermark med stort kalkinslag. Ägor tillhörande före detta gården Bysta. Genom objektet går en delvis igenväxt och ohävdad ledningsgata. I södra delen och nordöstra delen restaurerade ängsmarker (2020-2021) med rikligt med hagtorn. Anges som åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I området finns lämningar av odlingsrösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -