Hällkistans naturreservat

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Slåtterängar runt fornminnet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Slåtterängar runt fornminnet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark/Skog och träd

Biotop: Ängsmark och lövskog

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket artrik fauna och flora och höga biotopvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Hjärthalsad väglöpare, smaragdfallbagge, storblodbi, svävflugedagsvärmare, grå klaffmätare, ligusterfly, skogsvisslare, mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, nordfladdermus, mindre hackspett, kråka, entita, grönsångare, ärtsångare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv, ängsnycklar, darrgräs, svart trolldruva, blåsippa, hällebräcka, gullklöver, rosettjungfrulin, småborre, brudbröd, skogsalm, gullviva, ask, spåtistel och klasefibbla.

Övriga arter: Bandkejsarfoting. kulbaggen Morychus aeneus, skogsklöverspetsvivel, trädgårdsvivel, vialkokongvivel, violett tallsplintvivel, stor svävfluga, pungbladlössen Eriosoma ulmi och Tetraneura ulmi, videsandbi, äppelsandbi, veronikasandbi, gullgökbi, videgökbi, cyanmärgbi, släntblodbi, ängsblodbi, sandblodbi, bålgeting, större poppelglasvinge, aspsmalvingemal, palsternacksplattmal, snedstreckad videstävmal, svart aspstävmal, vinkelögonlocksmal, kamomillkapuschongfly, mindre lundfly, smultronvisslare, molnbrämat senapsmott, större backmott, sallatsfrövecklare, mosaiktallvecklare, röd väddblomvecklare, hagtornsgråmal, hagtornshöstmal, kopparödla, skogsödla, vanlig snok, göktyta, gröngöling, stenknäck, ängshavre, vit fetknopp, getväppling, sötvedel, gulvial, käringtand, skogsklöver, rödklöver, buskviol, lundtrav, ängssyra, gulmåra, svartkämpar, rödkämpar, teveronika, stor blåklocka, liten blåklocka, rödklint, väddklint, prästkrage, åkervädd och bockrot.

Beskrivning: Kommunalt naturreservat med en mosaik av småbiotoper på kalkberggrund. I nordvästra delen lundartad lövskog. I västra delen kalkbrott med plana kalkytor och solexponerade sluttningar, rika på solitära bin. Norr därom restaurerad ängsmark. På östra sidan av vägen slåtterängar kring fornminnet hällkistan. Söder därom buskrik mark och allra längst i söder en restaurerad ängsyta. Flera jordkällare finns i reservatet, viktiga övervintringslokaler för fladdermöss. Reservatet har en mycket artrik fjärilslista med många rödlistade och ovanliga arter. Här finns också en för kommunen helt unik flora. Anges som mestadels öppen mark på häradskartan.

Läs mer om reservatet här Länk till annan webbplats..

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns flertalet fornlämningar. I nordvästra delen rester av kalkstenshus, läs mer här Länk till annan webbplats.. I den centrala delen den hällkista som givit reservatet dess namn, läs mer här Länk till annan webbplats.. Lite öster om denna rester av äldre brunn, läs mer här Länk till annan webbplats.. I södra delen av reservatet lämningar efter tre torp, läs mer här, Länk till annan webbplats. här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats.. Dessutom kranfundament från äldre industriell epok, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -

Södra Hällkisteängen i reservatet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Södra Hällkisteängen i reservatet. Foto: Per Karlsson Linderum.