Hällkistan, lövskog N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Viktig spridningskorridor. Lövrika miljöer på kalkmark.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Svartvit flugsnappare, blåsippa och ask.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Yngre lövskog på före detta kalkbrotts- och industrimark. Visst inslag av död ved. Viktig spridningskorridor. Förekomst av främmande och invasiva arter, främst vintergröna, från olovliga komposter. Anges som öppen obrukad mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -