Munslätt, ädellövskog

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Munslätt, ädellövskog

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Ädellövskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ädellövträd och riklig med vedlevande svampar. Kalkgynnad flora.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa, skogsalm, gullviva, ask, krushättemossa, almlav, scharlakansvårskål och gulsparv.

Övriga arter: -

Beskrivning: Av skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop 2008. Rikligt inslag av död ved med vedlevande svampar. Kalkrik berggrund med lundartad flora. Ask och skogsalm dominerande, de flesta äldre träd döda. Även buketter av hassel. Brynmiljö mot angränsande åkermark. Anges som åker och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: SKS Nyckelbiotop N 1135-2008, läs mer här Länk till annan webbplats.. Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Fornlämning i form av fossil åker. Läs mer här Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Areal: 1 ha.