Bergabrottsskogen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Gammal industriväg genom Bergabrottsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Gammal industriväg genom Bergabrottsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Kalktallskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik kalktallskog och viktig skoglig spridningskorridor med lång skoglig kontinuitet. 

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: svart askbastborre, svävflugedagsvärmare, mindre hackspett, kråka, grönsångare, svartvit flugsnappare, blåsippa, tibast, rödkämpar, klasefibbla och ask.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Kalktallskog med stort inslag av lövträd, främst sälg, ask, lönn och oxel. Dåligt undersökt svampflora med sannolik förekomst av kalkgynnade arter knutna till tallskog. Viktig skoglig spridningskorridor med lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I norra delen av objekten fornlämning i form av odlingsrösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -