Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Rala, betesmark NO om

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Betesmark och lövträd. Foto: Per Karlsson Linderum.

Betesmark och lövträd. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Betesmark.

Biotopvärde: Påtaligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Relativt lång kontinutiet som betesmark i annars intensivt hävdat jordbrukslandskap. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mandelblomma, brudbröd och daggkåpor.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Artrik betesmark med stort inslag av solitära träd, främst ek. Visst inslag av liggande död ved. Viktig spridningskorridor. Anges som hedmark och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Lämningar av militärt sjukhusstall i norra delen av beteshagen, mer information härlänk till annan webbplats.

Areal: -