Checklistor för bygglov

Här finns checklistor för de vanligaste åtgärderna. Checklistorna beskriver de handlingar som normalt behöver finnas i en bygglovsansökan för dessa åtgärder. Om du skickar rätt handlingar kan du få lov snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

Nytt enbostadshus

Som hjälp finns våra exempelritningar där vi visar hur ritningar kan se ut för olika typer av åtgärder.Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus (PDF-dokument, 1,8 MB) Pdf, 1.8 MB.

Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  Beställ en nybyggnadskarta från kommunen.

  Länk till annan webbplats.
  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och lås placeringen genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Markera husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån på entréplanet.
 • Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.
 • Planritning
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Kom ihåg att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och innehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR). Planritningen över entréplanet ska vara möblerad.

 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Markplaneringsritning
  Redovisa hur tomten ska ordnas: in/utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar/stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Gör gärna en särskild markplaneringsritning för denna redovisning.
 • Kontrollansvarig och kontrollplan
  Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontrollen av att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Bygga till eller bygga ut

Checklistan gäller för tillbyggnad av enbostadshus eller komplementbyggnad. Alla ritningar ska vara skalenliga. Som hjälp kan du kika på exempelritningarna.

Exempelritningar för tillbyggnad (PDF). Pdf, 1.6 MB.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  Länk till annan webbplats.
  Rita in tillbyggnaden på kartan. Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Lås tillbyggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

  Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du vid större tillbyggnader behöva beställa en nybyggnadskarta. Du kan även behöva beställa en karta vid mindre tillbyggnader då tillbyggnaden till exempel ligger nära mark som inte får bebyggas.
  Här hittar du mer information om när du behöver en nybyggnadskarta. Pdf, 104.7 kB.
 • Fasadritning
  Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Planritning
  Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Om du inte kan få startbesked med bygglovet kommer det att stå vilka handlingar du behöver lämna in i bygglovet. För att få startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Bygga ett nytt uterum

Checklistan gäller för tillbyggnad av enbostadshus med ett nytt uterum. Alla ritningar ska vara skalenliga. Som hjälp kan du kika på exempelritningarna.

Exempelritningar för tillbyggnad (PDF). Pdf, 1.6 MB.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  Länk till annan webbplats.
  Rita in tillbyggnaden (uterummet) på kartan. Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Lås tillbyggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Fasadritning
  Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden (uterummet) ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Planritning
  Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen (uterummet) ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer och takvinkel.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Bygga nytt garage, förråd eller carport (komplementbyggnad)

Fristående garage och uthus är exempel på vanliga komplementbyggnader. Följande handlingar krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett. Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  Länk till annan webbplats.
  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

  Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du behöva beställa en nybyggnadskarta till exempel om byggnaden ligger nära mark som inte får bebyggas. Här kan du läsa mer om när du behöver en nybyggnadskarta. Pdf, 104.7 kB.
 • Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Ange nya och befintliga marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 • Planritning
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. För att få startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Mur och plank

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in muren/plankets placering på situationsplanen med redovisade mått och avstånd till tomtgräns. Ange även plushöjd för överkant murkrön. Redovisa eventuella markförändringar.
 • Elevationsritning
  Ritningen ska visa muren/planket sett från sidan. Måttsätt murens/plankets längd och höjd. Redovisa befintliga och nya marknivåer samt material och kulörer.
 • Principsektion
  Redovisa muren/plankets uppbyggnad och anslutning till marken.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skyltar

Här hittar du våra riktlinjer om skyltar. Pdf, 5.2 MB.

 • En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera var på byggnaden eller var på fastigheten som skylten ska placeras. Placeringen av fristående skylt behöver måttsätts från tomtgräns.
 • Fasadritning
  Ritning över byggnadens fasad med ritningen inritad och måttsatt. Ritningen ska vara skalenlig.
 • Fotomontage
  Ta ett foto av den aktuella fasaden eller platsen och rita in skylten. Skylten ska måttsättas. Fotomontage kan ofta användas istället för fasadritning.
 • Skyltritning
  Redovisning av skyltens utformning, material och kulörer samt hur skylten ska sättas fast i fasad.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Om skylten är belyst ska en kontrollpunkt om reglerbarhet och att belysningen inte ska vara störande för omgivningen finnas med.
  Här kan du läsa mer om kontrollplaner.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Inglasning av befintlig altan eller balkong

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera aktuell fasad.
 • Fasadritningar
  Alla balkonger eller altaer som berörs ska redovisas. Markera var inglasning är tänkt samt skriv dit lägenhetsnummer.
 • Sektionsritning
  Sektionsritning över inglasning med vånignshöjd markerad.
 • Planritning
  Planritning över inglasning. Aktuella balkonger som glasas in markeras.
 • Detaljritning på föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad.
 • Konstruktionsritning
  Redovisa infästning mot tak och golv eller räcke. Rita in brandgastätning/brandtätning.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Utvändig ändring (fasadändring)

Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. Exempel på åtgärder som kräver bygglov kan vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, att byta fönster till annan storlek eller sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte har funnits något. Här kan du läsa mer om fasadändring.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera aktuell fasad.
 • Fasadritning
  Alla ändringar av fasaden ska redovisas, måttsättning gärna tillkommande fönster/dörrar. Markera ändringen.
 • Fotografi
  Bifoga fotografi på befintligt utseende.
 • Material och kulörbeskrivning
  Beskriv vad som ska ändras, vilka materal som byts ut och vilken kulör som är befintligt och vilken den nya blir.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.