Åtgärder A-Ö

Vi jobbar ständigt med att uppdatera vår hemsida löpande för att med information och e-tjänster underlätta och effektivisera processen för dig. Här hittar du information som kan guida dig i ditt bygge. Vill du veta mer finns utförlig information på Boverkets hemsida. Hittar du inte ditt svar här finner du information längre ned på denna sida hur du kan få hjälp av Servicecenter eller kontakta bygglovsenheten.

Altan, terass eller trädäck

Ska du bygga en altan, terass eller ett trädäck behöver du söka bygglov.
För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten.

En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Du ska då söka bygglov för tillbyggnad.
Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov. I det fallet söker du bygglov för nybyggnad.
Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Till exempel en lägre altan i marknivå, i ett takfall eller ovanpå ett tak.
Endast altaner som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.
Altaner får enbart placeras på mark som enligt detaljplanen får bebyggas. Det kan även finnas bestämmelser om altaner i detaljplanen som i så fall behöver följas.

Undantag för en- och tvåbostadshus:

För att altanen inte ska kräva bygglov ska det finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten. Dessutom gäller följande:

 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter vid den högsta punkten från befintlig marknivå. I höjden räknas också räcken.
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om du vill bygga en altan vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs bygglov. Du kan se om din fastighet ligger inom ett sådant område genom att läsa i vårt kulturmiljöprogram.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här hittar du en guide för hur du söker bygglov och vilka handlingar du behöver ha.

Attefallsåtgärder

Det finns tre olika typer av attefalls åtgärder, du kan läsa mer om dem här nedan.

1. Komplementbyggnad eller komplementbostadshus, högst 30 kvadratmeter

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea om högst 30 kvadratmeter. Det spelar ingen roll om byggnaden används som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad, det vill säga till exempel garage, växthus eller förråd. Den högsta tillåtna höjden, taknockshöjden, är 4,0 meter för alla attefallshus.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Den totala byggnadsarean får dock vara högst 30 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden, taknockshöjden, är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Läs mer om attefallshus på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka tillstånd för attefallsåtgärder.

2. Tillbyggnad, högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Det innebär att du kan bygga till 7,5 kvadratmeter på bottenvåningen, och bygga ytterligare 7,5 kvadratmeter ovanpå den. Den totala arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Läs mer om attefallstillbyggnader på boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka tillstånd för attefallsåtgärder.

3. Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga två takkupor utan bygglov, så kallade attefallstakkupor. Takkupor räknas normalt sett som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är undantagna från krav från bygglov om de uppfyller vissa kriterier. Tänk på att du måste göra en anmälan till oss om du ska bygga takkupor och få ett beslut om startbesked innan du börjar.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att takkuporna ska kunna vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • de får endast byggas på ett befintligt en- och tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på huset
 • takkuporna får uppta halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader som är särskilt värdefulla
 • det får inte vara reglerat i detaljplanen för området att attefallstakkupor kräver bygglov

Läs mer om attefallstakkupor på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka tillstånd för attefallsåtgärder.

Eldstad & rökkanal

Du behöver göra en anmälan för:

 • installation av eldstad eller rökkanal.
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.
 • vedeldat bastuaggregat

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
 • glidgjutning av skorsten.
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • liknande underhållsåtgärder.

Tänk på att du behöver ansöka om bygglov om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Bra att tänka på

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Om du ska installera eldstad eller rökkanal i samband med en bygglovspliktig åtgärd, till exempel tillbyggnad eller nybyggnad, kan du anmäla installationen i samband med bygglovsansökan.

För att få påbörja installationen måste du ha ett beslut om startbesked från oss. När installationen är slutförd ska du anmäla det till oss och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd samt signerad kontrollplan. Då kan vi skriva ut ett slutbesked och först då får du börja använda eldstaden.

Först när du har fått beslut om slutbesked från oss får du börja elda. När din eldstad blivit installerad, godkänd och har ett slutbesked, läs mer om vedeldning på naturvårdsverket för att se vad som gäller för att bruka den Länk till annan webbplats..

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka tillstånd för eldstad/rökkanal

Fasadändring

Fasad

Det krävs bygglov för att väsentligt ändra en byggnads yttre utseende. Det gäller tak, ytterväggar fönster, dörrar och andra åtgärder som påverkar det yttre utseendet. Normalt kan du måla om i samma färg, byta fasadbeklädnad till samma material eller byta taktäckningsmaterial till likande som befintligt utan bygglov för en-och tvåbostadshus. Däremot du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär, det utgör grund för bygglov.

Fönster och dörrar

Att byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya fönster kan kräva bygglov. Det kan till exempel vara så att man byter spröjsade fönster till utan spröjs, ändrar materialet, upphängningssätt eller färg som gör att det kräver bygglov. Att sätta in ett takfönster kan även vara lovpliktigt.

Att byta eller ändra befintliga dörrar eller sätta in nya dörrar och portar kan kräva bygglov. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt eller inte.

Inglasning

Att glasa in en balkong eller en befintlig altan kräver bygglov och ses som en fasadändring.

Kulturmiljö

Om din byggnad är särskilt värdefull kan det ställas extra krav på varsamhet. Se om din byggnad är med i kulturmilöprogrammet här.

Om du har en q-märkt fastighet behöver du söka anmälanpliktig åtgärd till oss även om du inte gör en ändring av färger, fönster eller dörrar. Det innebär att du måste ha ett beslut om startbesked innan du underhåller ditt byggnadsverk.

Läs mer om bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad till ett en-och tvåbostadshus och är max 15 kvadratmeter. I många fall kan du uppföra en sådan utan bygglov, men ibland behöver du söka bygglov för dessa.

Det krävs bygglov för nybyggnad, men en friggebod är undantagen kraven på bygglov. En friggebod är en komplementbyggnad och det krävs normalt inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus uppföra en eller flera fristående friggebodar.

För att en byggnad ska få vara en friggebod och bygglovsbefriad ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 kvadratmeter
 • tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Det är möjligt att placera en friggebod närmre gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt medgivande bör då finnas, och det är den som ska bygga friggeboden som ser till att ett sådant finns.

Om någon av dessa kriterier inte uppfylls, till exempel att en granne inte medger placering närmre gräns än 4,5 meter, så är komplementbyggnaden inte längre bygglovsbefriad, och vill man uppföra den ska man söka bygglov för en bygglovspliktig komplementbyggnad. Detta gäller även om friggeboden ska placeras närmre gräns än 4,5 meter när fastigheten angränsar till kommunal mark.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Läs mer om att söka bygglov.

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan vara ett garage, förråd, gäststuga eller något annat som kompletterar huvudbyggnaden på tomten. En komplementbyggnad kräver i många fall bygglov. En komplementbyggnad kräver normalt bygglov, men för en-och tvåbostadshus finns det vissa undantag från den lovplikten beroende på hur stort du tänkt bygga, se mer under attefallsåtgärder och friggebod.

En komplementbyggnad ses som en nybyggnad och inom detaljplanelagt område måste du förhålla dig till den detaljplan som styr ditt område. Du får till exempel inte bygga på prickad mark (mark som inte får bebyggas), inte för nära grannen och i många fall styrs även ur mycket du får bygga på fastigheten.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område finns det vissa undantag för mindre komplementbyggnader. Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Garaget inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Garaget är fristående.
 • Garaget placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Garaget placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, närmare tomtgräns kräver medgivande av grannar.
 • Garaget inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Marklov

Om du ska ändra markhöjden, fälla träd eller göra andra markåtgärder på din tomt kan du behöva ansöka om marklov. Tänk på att inte påbörja åtgärden innan du har fått beslut om marklov och startbesked.

Om du ska schakta eller fylla marken på din tomt, fälla träd eller göra andra markåtgärder kan du behöva marklov om du väsentligt ändrar höjden på fastigheten. Vad som är en väsentlig ändring av marken framgår inte av lagstiftningen, men normalt sett bedöms en väsentlig förändring som att höja marken mer än 0,5 meter, eller mindre än 0,5 meter.

Marklov behövs inte:

 • På landsbygden, utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ett separat marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka marklov.

Mur, plank, staket & spaljé

Murar, plank, staket och spaljéer är ett sätt att rama in tomten. Om du vill använda detta som ett sätt att insynsskydda tomten behöver du vara medveten om att det du vill göra kan vara bygglovspliktigt.

I de flesta fallen behöver du söka bygglov för att sätta upp ett plank eller anordna en mur.

I följande fall behöver du inte bygglov:

 • Ett staket i trä, smide eller genomskiktliga material som är max 1,1 meter högt.
  Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,1 meter utan att du behöver söka bygglov.
 • Ett plank eller en mur vid uteplats.
  Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område.
  Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
 • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Bra att tänka på

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Du får inte bygga någonting närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt, för att få ärendet prövat.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Nybyggnad

Om du ska bygga nytt eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats krävs det vanligtvis bygglov för nybyggnad.

Om du planerar att bygga nytt krävs det bygglov. Det finns vissa undantag kring detta som du kan läsa om under komplementbyggander, attefallsåtgärder och friggebod.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Pool & pooltak

Det blir allt populärare att ha en pool eller badtunna på sin tomt. När du planerar att anlägga en pool eller köpa en badtunna är det viktigt att du vet vad som gäller för att undvika olycksfall.

Att anlägga pool eller badtunna ovan eller under mark är varken bygglovs- eller marklovspliktligt.

Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det behövas bygglov för det.

Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för ett pooltak. Undantag är om du vill bygga ett högre tak som gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget, och om taket ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad. I sådana fall räknas åtgärden som en komplementbyggnad.

Du som fastighetsägare ansvarar för att poolens placering följer kommunens detaljplan och att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar.

Du ansvarar för säkerheten

Det är poolägaren som ansvarar för skyddsåtgärder mot drunkning. Boverket rekommenderar:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Läs mer om barnsäker pool och trädgårdsdamm på Myndigheten för samhällsberedskaps wepplats. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Rivning av byggnad

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad krävs det oftast tillstånd.

Ska du riva eller flytta en byggnad eller en del av en byggnad, behöver du ha tillstånd både för att riva byggnaden och för att bygga upp den på nya platsen.

Inom detaljplanlagt område

Ligger din fastighet inom planlagt område kan du behöva rivningslov. Generellt gäller att om byggnaden kräver bygglov när den uppförs, krävs rivningslov när den rivs.

På landsbygden

Ska du riva något utanför detaljplanerat område krävs en anmälan, dock inte för komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk.

Flytta en byggnad

Ska du flytta en byggnad krävs rivningslov och den nya placeringen kräver bygglov.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka rivningslov.

Skyltar

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av kommunens gatuernhet, Trafikverket eller Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen.

Kumla har riktlinjer för skyltar

Här i Kumla har vi tagit fram riktlinjer för skyltar. Generellt gäller att skylten ska anpassas till den omgivande miljön och byggnaden genom färg, form och format. Skylten ska placeras på den byggnad där verksamheten bedrivs eller i direkt anslutning till verksamheten. Placeringen av skylten får inte innebära en fara för trafiksäkerheten eller skymma vägmärken.

Här kan du läsa kommunens riktlinje för skyltar. Pdf, 5.2 MB.

Bra att tänka på

Glöm inte att kontakta fastighetsägaren innan du ansöker om bygglov om du inte själv äger fastigheten.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Solceller

Det finns undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellespaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Även om man till exempel har ett rött tak krävs inte bygglov för solceller om dessa följer byggnadens form och huset man monterar solceller på inte är särskilt värdefullt.

Uppfylls inte kriterierna behöver du oftast söka bygglov.

Se kulturmiljöprogrammet Länk till annan webbplats. för att se om din fastighet är med där eller om området du bor i är med där. Om den är med behöver du kontakta kommunen eftersom byggnaden eller området då kan vara särskilt värdefullt och därmed kan montering av solenergianläggningar kräva bygglov.

Bra att tänka på

Tänk på att placera dina solmoduler så det inte uppstår olägenheter för dina grannar.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av byggnader såsom väsentligt ändrad användning, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat bygglov kan även ges för uppförande eller ändring av anläggningar, skyltar och ljusanordningar. Sökanden måste ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Åtgärden måste tas bort innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet går ut.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Tillbyggnad

Om du vill bygga ut huset, till exempel bygga till ett eller flera rum, behöver du oftast ansöka om bygglov. Detta gäller även inglasade uterum och skärmtak.

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens volym ökar. Det innebär att en tillbyggnad kan ske upåt, nedåt eller åt sidan. Det vanligaste är att man bygger till ett eller flera rum, ett inglasat uterum eller kanske bygger på en våning.

Om du har ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område och vill bygga ett skärmtak om max 15 kvadratmeter behöver du inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Undantag är mindre tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter som räknas som attefallsåtgärd. Läs mer om det under attefallsåtgärder. Länk till annan webbplats.

Utanför detaljplanerat område

Om du har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Tillbyggnaden ska vara liten.
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Läs mer om tillbyggnader på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Ändrad användning

Visste du att det är bygglovspliktigt att avsevärt ändra användningen av en byggnad?

Det är många som inte känner till att det krävs bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Finns det en detaljplan inom området är det den som styr vilken typ av användning av marken som är tillåten. Det är byggnadsnämnden i din kommun som prövar lämpligheten.

Att ändra användningssätt är en form av ändring som framgår i Plan- och bygglagen, PBL. Begreppet är vitt och omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggtekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

För att den ändrade användningen ska vara bygglovspliktig så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Exempel på ändrad användning som är bygglovspliktig:

Från bostad till

Från förskola till

Från butik till

Lokal

Bostad

Restaurang

Industri/verkstad

Kontor

Pizzeria eller Café

Hotell

Vårdinrättning

Bostad

Kontor

Café eller restaurang


Från industri till

Från kontor till

Från garage till

Detaljhandel

Bostad

Bostad

Kontor

Butik

Verksamhet

Hotell

HotellVerkstad


Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

- Från kök till duschrum

- Från förskola till skola

- Från sommarstuga till helårsbostad

Vid ändrad användning eller ändring ska byggnaden uppfylla ett antal krav så som utformningskrav, tekniska egenskapskrav och varsamhetskrav. Kraven ställs på hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Skulle ändringen inte kräva bygglov eller anmälan är man ändå skyldig att se till så kraven följs.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka bygglov.

Ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation, hiss eller vatten- och avlopp

När du ändrar i bärande konstruktion, en byggnads brandskydd, ventilation eller vatten- och avlopp behöver du beslut om startbesked innan du börjar. Då behöver du görst söka om anmälanpliktig åtgärd från kommunen.

Det är inte alla ändringar som kräver startbesked, utan det är dom ändringar som antingen är nyinstallationer eller väsentliga ändringar av befintligt.

Ändring av bärande konstruktion:

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Borttagande av en bärande vägg
 • Håltagning genom bjälklag
 • Ingrepp i takstolar

Ändring av brandskydd

Några exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller
  brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Ändring av ventilation

Några exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation av ventilationssystem.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av
  verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.
 • Byte av typ av ventilationssystem såsom byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F), fläktstyrd frånluftsventilation med återvinning (FX), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation
  (FT), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (FTX),
  eller annat byte mellan dessa system, dock inte sådan åtgärd i en- eller
  tvåbostadshus som anges nedan. (BFS 2017:4).

Ändring av vatten- och avlopp

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring av en befintligt anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 

Ändring av hiss

Exempel som kräver beslut om startbesked:

 • Nyinstallation
 • Ändring av en befintlig hiss

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Här kan du läsa mer om avgiften.

Här kan du läsa mer om att söka anmälanpliktig åtgärd.