Mättjänster och husutsättning

Efter att du fått ditt startbesked och innan byggnationen kan starta så behöver byggnadens läge markeras på tomten.

Kumla kommun kan hjälpa till med husutsättningen men även annan sakkunnig konsult kan anlitas. Mer information och regler kring detta får du på Tekniskt samråd. Utsättning av byggnader gör vi för att de ska hamna i rätt läge i plan och höjd på tomten enligt bygglovsbeslutet. I ett senare skede görs en lägeskontroll av byggnadens läge i plan och höjd för att säkerställa att det stämmer med beräkningarna. Detta är en förutsättning för att byggnationen inte ska inkräkta på intilliggande fastigheter.

Grovutsättning

Grovutsättning sker innan schaktning och innebär att hushörnens läge markeras på marken med träläkt. Träläkten är till hjälp vid schaktning eller sprängning för grunden och för placering av träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättning sker efter schaktning och går till så att husets fasadliv markeras ut på träprofilerna med hjälp av spik och uppspända trådar. Läs mer i dokumentet till höger om vilka förberedelser som krävs inför husutsättningen.

Husutsättningen faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet.

Prisexempel på husutsättningar

Utsättning av bostadshus 101-250 kvm
och garage mindre än 50 kvm (byggnadsyta på marken)


4 hushörn på bostadshus och 4 hörn på garage

12 033 kr

8 hushörn på bostadshus och 4 hörn på garage

13 323 kr