Sök strandskyddsdispens

Guide för hur du ansöker om strandskyddsdispens och vad som händer efter att du lämnat in din ansökan.

1. Skaffa dig kunskap

 • Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Läs mer om vad strandskyddet innebär och vilket ansvar du som fastighetsägare har via våra länkar.
 • Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. Om du är osäker om vad som gäller är du välkommen att kontakta Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan.
 • Inom strandskyddade områden går det att få dispens bara om något av de särskilda skäl som räknas upp i lagstiftningen gäller. Om du ansöker om dispens måste du ange och ge motiv för ett sådant skäl. Här kan du läsa mer om strandskyddsdispens.

2. Om du vill ansöka

Använd vår e-tjänst för att söka strandskyddsispens. Läs igenom checklistan nogrannt så blir det lätt att göra rätt när du ansöker.

Checklista inför ansökan

 • En situationsplan - en karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area – ska alltid bifogas.

  På situationsplanen ritar eller markerar du tydligt in vad ansökan gäller. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats.
 • Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du också bifoga fasadritningar och planritningar till dispensansökan. De ska vara fackmässigt utförda.
 • Det är alltid bra att bifoga fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.
 • Prövningen om strandskydd är inte samma sak som att få byggnationen prövad som ett bygglov. En separat ansökan om lov eller anmälningspliktig åtgärd måste också göras. Här kan du läsa mer om åtgärder som kräver tillstånd.

Handlingar klara?

Sök strandskyddsdispens via vår e-tjänst. Du behöver ha e-legitimation för att använda den.

Sök strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.

3. Vad händer sedan?

 • En handläggare granskar din ansökan och återkommer om den behöver kompletteras eller om det inte är möjligt att ge dispens. Eventuellt görs också en inspektion på fastigheten.
 • Kommunen tar ut avgift för handläggningen, enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn. Avgift tas även ut för ansökningar som avslås eller dras tillbaka. Här kan du läsa mer om avgifter.
 • Om en dispens beviljas kan beslutet innehålla vissa villkor, till exempel om hur stor tomtplatsavgränsningen - det område som dispensen gäller - får vara, att du måste markera din fastighetsgräns mot vattnet eller att åtgärden inte får utföras under en viss tidsperiod med hänsyn till växt- och djurliv.
 • Om beslutet går emot vad du önskat kan du överklaga det. Även vissa ideella föreningar som bevakar att syftena med strandskyddet uppfylls kan överklaga beslutet.
 • När kommunen beslutar i ett ärende om strandskyddsdispens ska beslutet skickas till Länsstyrelsen. Kommunens beslut skickas samtidigt till dig och till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska meddela inom tre veckor efter mottaget beslut om överprövning ska göras eller inte. Det innebär att Länsstyrelsen kan ändra beslutet om de anser att kommunens beslut är felaktigt.
 • Du får börja arbetet med den åtgärd som du fått dispens för först när beslutet vunnit laga kraft. Om beslutet inte överklagas eller tas in för överprövning vinner det laga kraft när överklagandetiden gått ut. Om beslutet överklagas vinner det laga kraft när högre instanser har beslutat och överklagandetiden där har gått ut.
 • Du måste påbörja åtgärden inom två år och avsluta arbetet inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Annars behöver du söka dispens på nytt.