Sök bygglov

Guide för hur du ansöker om bygglov och vad som händer efter att du lämnat in din ansökan.

1. Krävs det bygglov eller anmälan?

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan, och vilka regler som gäller för just ditt område.

När behövs lov?

Du behöver söka bygglov om du tänkt:

  • Bygga nytt hus, eller bygga till ett befintligt. Gäller det ett attefallsbygge ska du göra söka tillstånd för en attefallsåtgärd Länk till annan webbplats..
  • Flytta en byggnad till en annan plats.
  • Väsentligt ändra användningen av byggnaden, till exempel från bostäder till kontor eller butikslokal till skola.
  • Göra väsentliga ändringar på en befintlig byggnad. Förändringen kan gälla till exempel byte av fönster, fasadfärg eller takmaterial.
  • Glasa in uterum eller balkonger.
  • Sätta upp staket eller plank som är över 1,1 meter eller murar som är högre än 0,5 meter.
  • Ställa upp containrar eller ha någon annan form av upplag under en längre period.

Du kan även behöva söka bygglov för en hel del andra saker som till exempel parkeringsplatser, solceller, större bryggor och skyltar.

På den här sidan finns information om bygglov, anmälan och tidsbegränsade bygglov.

Du kan hitta mer informationom bygglov på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

En del av kommunen är planlagd. Det betyder att det finns regler för vad och hur mycket du får bygga på din tomt. I vissa fall kan du hitta din detaljplan själv. Här hittar du en del av kommunens detaljplaner Öppnas i nytt fönster.. Om din detaljplan inte finns digitalt kan du skicka en förfrågan till servicecenter@kumla.se om att få ta del av den detaljplan som gäller för dig. Döp mejlet till din fastighetsbeteckning eller adress.

2. Ta fram handlingar och ansök

Innan du gör din ansökan hos oss behöver du ta reda på vilka handlingar du behöver lämna in och i vilken kvalitet dessa ska vara. Du behöver också ta reda på om det finns någon riktlinje du behöver ta hänsyn till.

Här kan du se exempel, ritningar och riktlinjer som gäller.

Här kan du se vilka handlingar olika ansökningar kräver (checklistor)

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Här kommer du till vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


3. Kommunen handlägger

När bygglovenheten utsett en handläggare skickar vi ett meddelande till dig om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av myndighetsnämnden.

När arbetet med ditt bygglovsärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.

E-tjänster för dig som har ett pågående ärende


4. Bygglovet beviljat

När du får ta del av ditt beslut om bygglov ska du noga läsa igenom det. Där står vad som gäller.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked. I de flesta fall får du ett startbesked efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen. Om du har ett enklare ärende som till exempel en mindre tillbyggnad eller en fasadändirng kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked. Du kan läsa mer om våra avgifter här. Öppnas i nytt fönster.


5. Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge startbesked. När du fått startbesked får du börja bygga.


6. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.


7. Slutsamråd

Du ska i god tid meddlea när ditt byggprojekt börjatr bli färdigt. En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med din kontrollansvarige.


8. Slutbesked måste finnas i alla ärenden

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Kom ihåg att du inte får ta får ta byggnaden eller åtgärden i bruk (det vill säga använda den) innan ett slutbesked finns.