Stene skola

Välkommen till Stene skola!

Stene skola

Stene skola F-6 ligger i Åbytorp, cirka 2 kilometer från Kumla. Vår skola ligger i en naturskön miljö som inbjuder till spännande lek och äventyr. Närheten till naturen är en tillgång som vi använder oss av på olika sätt i undervisningen.

Vi har två avdelningar på vårt fritidshem; Safiren och Rubinen.

Vårt fritidshem ska:

  • vara roligt och stimulerande
  • bygga på insikt om barns utveckling och lärande
  • sträva efter ett bra socialt klimat
  • väcka intresse för fritidsaktiviteter
  • ge lek och skapande verksamheter i olika former stort utrymme.

Därför arbetar vi systematisk med att planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Pedagogisk inriktning

Vi sätter eleverna i centrum och vill ge en grundtrygghet och kunskap så att var och en utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga. Skolans olika personalgrupper arbetar tillsammans för elevernas bästa. För att alla elever ska ta till sig kunskap och nå de mål som finns uppsatta använder vi oss av olika metoder och/eller olika pedagogiska arbetssätt. Alla barn- och elevgrupper arbetar med värdegrundsfrågor kontinuerligt som en naturlig del av vårt dagliga arbetssätt.

Vi följer de styrdokument som alla skolor i det svenska skolväsendet har till ansvar att följa, framförallt Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011). Varje klass på skolan har en mentorslärare som har ett särskilt ansvar för elevernas utveckling och lärande. Skolans uppdrag är dubbelt, vi har både ett kunskaps- och ett fostransuppdrag. Med fokus på dessa områden samarbetar skolan med hemmen för elevernas bästa. Våra skoldagar fylls av många mänskliga möten och aktiveteter som är meningsfulla för eleverna.

Stene skola och fritidshem organiserar sin personal i ett stort arbetslag, årskurs F-6. Alla pedagoger arbetar med att ha en helhetssyn på eleven, det innebär elevens hela dag både på skola och på fritids. Vi ser oss som en skola där vi ser alla barn som våra gemensamma barn.

Vi arbetar mycket med att lyfta fram elevernas förmågor. För att förstå våra elever lägger vi fokus på den formativa bedömningen så att den genomsyrar vår undervisning. Vi har hög måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Inflytande i skolan

Stene skola har olika forum där elever och vårdnadshavare kan utöva inflytande tillsammans med rektor och personal. Vi bjuder in till föräldamöte en gång per termin. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Alla klasser på skolan har klassråd och skolan har ett elevråd. Det finns också ett matråd med elever representerade. Att låta eleverna vara delaktiga i planering är viktigt för samtliga pedagoger. Det innebär inte att eleverna bestämmer vad som ska göras, utan om hur undervisningen kan läggas upp. Tanken att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen grundar sig dels på det demokratiska uppdrag vi har och dels även om att lära våra elever vad som menas med medbestämmande. Detta synsätt är viktigt i allas arbetsmiljö såväl vuxnas som elevers.

Kontakta Stene skola

Stene skola

Fjugestavägen 20

019-58 80 00

Stene fritids

0705394667

Magnus Johansson

rektor

019-58 94 00

magnus.johansson@kumla.se

Gabrielle Fredriksson, Skoladministratör


gabrielle.fredriksson@skola.kumla.se

Louise Blom, specialpedagog

072-2019029

Sjukanmälan sker via

InfoMentor