Malmens skola

Välkommen till Malmens skola!

Malmens skola

Malmens skola är en F-6 skola mitt i Kumla tätort. Den byggdes 1956-1957 och de första eleverna flyttade in hösten 1957.

Skolbyggnaden innehåller förutom vanliga klassrum en stor matsal, slöjdsalar och musiksal. Idrottshall finns i en separat byggnad. Huvudbyggnaden är ett vinkelhus, i rött tegel, med en-tre våningar. Huskroppen ramar in skolgården på två sidor och bildar ett naturligt skydd mot de närmsta bilvägarna. Skolgården har gott om lekytor. Där finns en grusad fotbollsplan, gräsmattor, lekplats med bland annat gungor, klättervägg och sandlåda. På den asfalterade delen av gården kan eleverna spela till exempel landbandy, basket, hoppa hopprep eller spela Gagaball. Barnen kan även leka i den gamla skogsdungen som är en del av vår skolgård. Rastaktiviteter anordnas fem dagar i veckan.

Pedagogisk inriktning

Malmens skola och fritidshem organiserar sin personal i ett arbetslag, årskurs F-6. Skolan är en mångkulturell då lärare och elever representerar ett tjugotal olika språktillhörigheter.

På Malmens skola finns sammanlagt två fritidshem.

Vi följer de styrdokument som alla skolor i det svenska skolväsendet har till ansvar att följa, framförallt Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011).

Varje klass på skolan har en mentorslärare som har ett särskilt ansvar för elevernas utveckling och lärande. Skolan jobbar med ämneslärarsystem. Skolans uppdrag är dubbelt, vi har både ett kunskaps- och ett fostransuppdrag. Med fokus på dessa områden samarbetar skolan med hemmen för elevernas bästa. Våra skoldagar fylls av många aktiviteter och möten som är meningsfulla för eleverna.

Inflytande i skolan

Malmens skola har olika forum där elever och vårdnadshavare kan utöva inflytande tillsammans med rektor och personal med betydelse för verksamheten. Rektor bjuder in till föräldraforum. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Alla klasser på skolan har klassråd och skolan har ett elevråd. Det finns också ett miljö- och hälsoråd samt ett matråd med elever representerade.

Kontakta Malmens skola

Malmens skola

Andréns väg 19

019-58 80 00

Vargens fritidshem

072-233 93 42

Rävens fritidshem

072-715 64 66

Angelica Landmark,
rektor

019-58 85 34
angelica.landmark@kumla.se

Jenny Dahlgren

biträdande rektor

019-58 89 75

jenny.dahlgren@kumla.se


Julia Wärlegård, skoladministratör

019-58 94 17

julia.warlegard@skola.kumla.se

Rebecca Strömgren Jäfvert, specialpedagog

076-1368776

rebecca.stromgren-jafvert@skola.kumla.se

Marie Svedberg, kurator

019 - 58 87 73

marie.svedberg@kumla.se

Susanne Andersson, skolsköterska

susanne.andersson2@kumla.se

019-58 83 32