Skolval

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Du som flyttar till Kumla anmäler det via kommunens e-tjänst, Inflyttning eller byte av grundskola.

Barn tittar på jordglob

Skolval inför förskoleklass och år 7

Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Information om Kumlas skolor finns via denna länk Öppnas i nytt fönster..

Det är möjigt att fritt välja skola. Om det finns behov av skolskjuts erbjuds det enbart till en skola som är beroende på vart barnet är skrivet. Mer information om skolskjuts. Öppnas i nytt fönster.

Om du inte gör ett aktivt val kommer ditt barn att placeras i en skola nära hemmet. Det innebär inte alltid att det blir den skola som ligger närmast.

Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. Om efterfrågan att få börja i en viss skola är större än antal platser kan inte alla elever som sökt dit få plats. Om det behöver göras ett urval bland eleverna beräknas skillnaden i avstånd, se bild nedan. Det är skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och den skolan eleven kan få plats på som avgör turordning. Den elev som får den största ökningen i avstånd placeras på den önskade skola.

Ansökningsperioden är mellan 15 till 31 januari 2024.

Besked om placering kommer senast i slutet av mars.

Urvalskriterier vid placering vid skolenhet

Om det till en skola finns fler sökande än det finns plats för på skolan tillämpas i kommunen följande prioriteringsordning:

 1. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan.Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

Elever som det aktuella läsåret har syskon på den valda skolan. Det finns dock ingen garanti för att ett yngre barn blir placerat på samma skola som sitt äldre syskon.

Syskonförturen gäller om:

 • Det finns platser kvar efter att alla elever fått plats på en skola inom rimligt avstånd från hemmet,
 • Syskonets skola söks som förstahandsalternativ,
 • Syskonet kommer att gå i årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår,
 • Barnet bor inom 3 kilometer till den sökta skolan och barnen är folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte).

Överklaga beslut om skolplacering

Lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass och grundskola

Beslut om skolplacering i Kumla kommuns skolor har gjorts med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första stycket för förskoleklass och
10 kap. 30 § första stycket för årskurs 7:

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Beslut om skolplacering kan överklagas till Förvaltningsrätten genom så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut.

Hur överklagar jag ett beslut till förvaltningsrätten?

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten i Karlstad på nedanstående adress. Överklagandet måste vara skriftligt


Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad
forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vad ska överklagandet innehålla?

 • Vilket beslut du vill överklaga.
 • Vilket eller vilka fel du tycker har gjorts.
 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

Skicka med:

 • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa.
 • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Skolskjuts vid val av skola

Det är möjligt att fritt välja skola, men om det finns behov av skolskjuts erbjuds detta enbart till en skola som är beroende på var barnet är skrivet.

Om det finns behov av skolskjuts och du är osäker på vilken skola som ditt barn kan få skolskjuts till så kan du kontakta skolskjutsansvarig på förvaltningen via Servicecenter 019-58 80 00.

Vill ni byta skola eller är nyinflyttade?

Om du är nyinflyttad eller ska flytta till Kumla kommun behöver du skicka in en ansökan om skolplacering i vår e-tjänst: Ansökan till grundskola vid inflyttning till Kumla kommun Länk till annan webbplats.

För att kunna använda e-tjänsten behöver samtliga vårdnadshavare ha tillgång till Bank-ID. Om någon av vårdnadshavarna saknar Bank-ID kan ansökan göras på pappersblankett.

Tips till dig som är nyinflyttad och ska ansöka om plats i kommunal grundskola

Om du ansöker om skolplats utan att ditt barn är folkbokfört i Kumla kommun, måste din ansökan styrkas med kopia på din flyttanmälan hos Skatteverket.

Om en elev önskar börja i en skola vid annat tillfälle än vid läsårets start placeras de på den skola vårdnadshavarna önskar. Om det inte finns plats på skolan i den aktuella årskursen kan vårdnadshavarna ställa sig i kö till skolan.

Mottagande rektor kontaktar rektor på elevens nuvarande skola. Tidpunkt för eventuellt skolbyte bestäms i samråd mellan rektorer och vårdnadshavare.

Byte av skola

Om familjen flyttar inom Kumla eller om du vill att ditt barn ska byta skola behöver du göra en ansökan om skolbyte, det gör du här: Anmälan om byte av skola inom Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Turordning för elever som ställer sig i kö till skolenhet

Elever som önskat skola, men inte får plats, har möjlighet att ställa sig i kö. Om någon elev som fått plats tackar nej eller flyttar från skolan tillfrågas elever som står i kö. Om de då tackar nej försvinner de från kölistan.

Reglerna för turordningen för de elever som ställer sig i kö till den skola de önskar är utformade på följande sätt:

 1. anmälningsdatum (första möjliga anmälningsdatum inför att eleven ska börja i förskoleklass eller årskurs sju är 31 mars.)
 2. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.
 3. Elever som det aktuella läsåret har syskon i årskurs 1-3 på den valda skolan.

Ansökan till byte av skola görs via e-tjänst som heter "anmälan om byte av skola till förskoleklass eller åk 7 HT 24".

Exempel på beräkning av skillnad i avstånd till skola

Skillnad = Avstånd till närmaste alternativa skola – avståndet till önskad skola

Elev 1
Avstånd till önskad skola, skola A är 800 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1300 m
Skillnad 500 m

Elev 2
Avstånd till önskad skola, skola A är 600 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1000 m
Skillnad 400 m

Urval
Elev 1 blir placerad före elev 2 i turordningslistan.

Exempel beräkning skillnad avstånd skola