Bedömning och betyg

Bedömningar hänger nära samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevers kunskaper, till att ge återkoppling för fortsatt lärande, till att synliggöra praktiska kunskaper samt till att utvärdera undervisning.

Utvecklingssamtal

Lärare, elever och elevers vårdnadshavare har ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Vid samtalet sker en utvärdering av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtalet ska handla om om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen.

Individuell utvecklingsplan, IUP

Vid utvecklingssamtalet skrivs den individuella utvecklingsplanen av läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Planen består av två delar; omdömen och framåtsyftande planering

Omdöme

Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor.

Framåtsyftande planering

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Betyg

Eleverna får betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet sätts från och med höstterminen i årskurs 7. I årskurs 9 ges slutbetyg i slutet av vårterminen. Slutbetyget används för att söka in till gymnasieskolan.

En ny betygsskala A-F infördes från och med läsåret 2011/2012. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck - i betygskatalogen. Betyget F och streck används inte i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Nationella prov

I årskurs 3, 6 och 9 samt gymnasieskolan genomförs årligen nationella prov som är desamma i hela landet. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå