Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Pojke leker

I Kumla kommun finns fritidshemsverksamhet både före och efter skoldagen. Vi har även nattverksamhet för barn vars föräldrar jobbar på natten. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då elever fyller 13 år.

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Allmänna regler

Kumla kommun erbjuder plats i förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritidshem för barn från ett års ålder fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Utifrån ett barnperspektiv ska verksamhetsformerna ses som ett komplement till familjen. Vårdnadshavarna har alltid huvudansvaret för sitt barn.


När vårdnadshavarna arbetar eller studerar har barnet rätt till plats på fritidshem före och efter skoltid samt lov. Tiden baseras enligt skollagen på vårdnadshavararens arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen intyg kan begäras av rektor.


Önskemål om plats på lovdagar ansökas om och innebär en extra kostnad om 50 kr per tillfälle eller 600 kr per termin. Terminsplacering innebär att barnet får vistas på fritidshemmet vid 15 tillfällen under terminen. Dock inte på jul- och sommarlov. Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida och senast 1 månad innan önskad placering.

Rätt till plats

Obekväm arbetstid

Den som har obekväm arbetstid, det vill säga har ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger kan få barnomsorg på Björnens förskola. Behovet ska vara regelbundet och återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Kumla kommun gör en prövning i varje enskilt fall. Det finns ingen garanti att få placering på Björnen och om det inte finns lediga platser på enheten hanteras ansökningarna i den ordning de kommit in.

Placeringen på Björnen kan omprövas om behovet av omsorg på obekväm tid upphör och barnet kan då placeras på annan förskola/fritidshem. Beslut om placering på annan förskola/fritidshem förmedlas skriftligen till vårdnadshavare.

Nattarbete


Enligt arbetstidslagen (1982:673) är nattarbete när man normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natten. Med natt avses perioden mellan kl. 22.00 och 06.00.

Barnomsorg för vårdnadshavare som behöver sovtid efter ett arbetspass beviljas beroende på arbetspassets längd och förläggning samt skälig restid till och från arbetsplatsen. Intyg på schema kan begäras av rektor.

Skiftarbete


Vårdnadshavare med skiftarbete som arbetar fram till kl. 24.00 har inte rätt att ha barnet på förskola/fritidshem på morgonen för återhämtning. Däremot erbjuds vårdnadshavare att lämna barnet på förskolan i max tre timmar innan barnet ska hämtas av den andra vårdnadshavaren.

Föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig eller graviditetspenning för syskon har ingen rätt till plats på fritidshem. Plats på fritidshemmet behöver sägas upp i e-tjänsten på kommunens hemsida.

Sjukskriven

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller har sjukbidrag får behålla barnets plats i förskolan eller på fritidshemmet. Vistelsetiden på förskolan är max 30 h i veckan och 15 h i veckan på fritidshem i samråd med verksamheten. Intyg bör visas för rektor på förskola/skola för att styrka sjukskrivningen och behovet av barnomsorg.

Arbetssökande

Rätten till plats på fritidshem upphör om en vårdnadshavare blir arbetssökande. Platsen sägs upp i e-tjänsten på kommunens hemsida.

Vid deltagande i arbetslöshetsprojekt erbjuds placeringstid utifrån projektets omfattning.

Studerande

Barn till vårdnadshavare som studerar erbjuds plats utifrån studietiden. Studieintyg och studieschema ska lämnas till personal på förskolan eller fritidshemmet. Intyget är tidsbegränsat och ska lämnas in för varje ny termin eller kurs. Vid studieavbrott eller avslutade studier ska omsorgsbehovet ändras i E-tjänsten på kommunens hemsida.

Ledighet från arbete eller studier

Barn har enligt barnkonventionen rätt till fritid, lek och vila. Det innebär att barn har rätt till ledighet och semester, precis som vuxna. Om en vårdnadshavare är ledig, så är barnet också ledig.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska erbjudas fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (skollagen14 kapitel 6 §). Omfattningen av stöd bestäms med hänsyn till barnets behov. Beslutet i dessa fall beslutas av rektor på skolan.

Ansöka om plats

Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem i E-tjänsten via kommunens hemsida. För placering på fritidshem finns ingen kö. Ansökan behandlas utifrån behov.

Byta av fritidshem

Om barnet har en plats och önskar byta till annan enhet i samband med skolbyte gör vårdnadshavaren en ansökan om överflyttning i e-tjänsten.

Erbjudande av plats

Ett erbjudande av plats i fritidshem skickas till den e-postadress som angivits vid ansökan och vårdnadshavarna loggar in i e-tjänsten för att registrera sitt svar. Vid gemensam vårdnad måste erbjudandet besvaras av barnets båda vårdnadshavare och när erbjudande besvarats med ja eller nej stängs ansökan.

När vårdnadshavarna svarar ja till ett erbjudande innebär det barnet börjar på det startdatum som står i erbjudandet.

När vårdnadshavarna svarar nej till ett erbjudande eller inte svarar alls, stängs ansökan. Vårdnadshavarna måste skicka in en ny ansökan om behovet av plats på fritidshem finns kvar.

Öppettider

Öppettiderna i kommunal verksamhet är klockan 6.00–18.30. Förskolan Björnen har nattverksamhet och är öppen dygnet runt, året om.

Sommarverksamhet och andra lov
Under sommaren och andra lov är många barn lediga och då kan fritidshem, förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe en annan enhet än de brukar. Om vårdnadshavare är ledig ska även dennes barn vara ledig.

Vårdnadshavare ska erbjudas att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Information till vårdnadshavare om hur anmälan om behov av barnomsorg ska ske tillhandahålls genom Infomentor.
Vårdnadshavare som inte anmält behov om barnomsorg under sommarverksamhet och andra lov ska anses vara lediga.

Öppet fritids på sommaren

v 28-31

sommarfritids

Fritids

Fylsta fritids


Kompetensutvecklingsdagar, KUP-dagar

Förskole-och fritidshemsverksamhet har fem kompetensutvecklingsdagar per år som innebär kompentensutveckling, planering och utvärdering för personalen, KUP-dag. Tidpunkten för dessa dagar meddelas till vårdnadshavarna i god tid och information finns också på kommunens hemsida. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuds en annan förskola eller fritidshem i kommunen. Vårdnadshavare ska meddela enheterna skriftligen sitt behov minst två veckor i förväg på den blankett som personalen på barnets ordinarie förskola och fritidshem delar ut.

Se låsårstider här Öppnas i nytt fönster.

Växelvis placering

Kumla kommun godkänner inte dubbelplaceringar av förskoleplats eller fritidsplats för barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Detta gäller både inom kommunen eller i annan kommun. Det innebär att vårdnadshavare behöver ta ett gemensamt beslut om vilken kommun eller vilken förskola barnet ska placeras i. Ett undantag till denna regel är om behov finns av placering på Björnen i de fall där vårdnadshavare har behov av omsorg under obekväm arbetstid.

Byte av folkbokföringskommun

Om en familj byter folkbokföringskommun kan platsen för barnet behållas under förutsättning att den nya hemkommunen accepterar placeringen. Hemkommunen kommer att fakturera för vårdnadshavaravgiften.

Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten på kommunens hemsida. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Uppsägningstiden i samtliga verksamheter är 30 dagar. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Vid byte från förskola till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass så behöver vårdnadshavare inte säga upp platsen. Den 1 augusti taxeras barnet om och placeras på fritidshemmet som tillhör skolan barnet går på. Finns det däremot inget behov av plats på fritidshemmet måste vårdnadshavare säga upp förskoleplatsen annars sker automatisk flytt från förskolan till fritidshemmet.

Taxa för fritidshem

Hushållets avgiftsgrundande inkomst utgörs av lön, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammantagna, beräknade bruttoinkomst. Till hushållet räknas såväl ensamstående vårdnadshavare som gifta vårdnadshavare och sammanboende personer.

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i respektive hushåll, det vill säga det yngsta barnet räknas som det b. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Avgift betalas för 12 månader utan reducering för ledighet till exempel semester.

Faktura sänds ut en gång per månad och avgiften avser föregående månad. Avgift enligt fastställd taxa uttas för inskolningsperioden.

Verksamhetsformen som barnet vistas i avgör vilken avgiftstaxa som ska betalas.

Efter ansökan inklusive läkarintyg tas ingen avgift ut för barn som haft en sjukdom som inneburit att barnet inte vistats inom förskoleverksamheten eller fritidshem under en sammanhängande period av en månad eller längre period.

Om inte betalning inkommer i tid kommer barnet att stängas av från förskolan/fritidshemmet.

Ordinarie avgiftstaxa för barn i fritidsverksamhet

Maxtaxa tillämpas i Kumla kommun, vilket innebär att den procent av inkomsten som anges i tabellerna nedan gäller upp till ett visst krontal. Maxtaxan är indexreglerad och maxbeloppet ändras därför årligen. Mer information finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Skolverket har från den 1 januari 2024 beslutat att höja inkomsttaket för maxtaxan från 54 830 kr till 56 250 per månad.

Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Barn 1

2 %, dock högst 1125 kr i månaden

Barn 2

1 %, dock högst 563 kr i månaden

Barn 3

1 %, dock högst 563 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgiftÄndring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka avgiften till förskolan/fritidshem. Därför måste förändrad inkomst anmälas via e-tjänsten som finns på kommunens hemsida.

Vid en separation eller om en vårdnadshavare blir sambo kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Anmälan av ändrade familjeförhållanden görs via e-tjänsten. Det är vårdnadshavarens skyldighet att lämna/ändra uppgifterna.

Vid separation kan vårdnadshavarna ansöka om delad faktura via e-tjänsten på kommunens hemsida. Fakturan delas då procentuellt mellan vårdnadshavarna och de får varsin del av avgiften för förskola/fritidshem. Vid separation där det inte ansöks om delad faktura går fakturan till den vårdnadshavaren där barnet är folkbokförd.

Avgiftskontroll för barnomsorg och fritidshem

Kumla kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.

Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Varje år i augusti-september börjar vi med att jämföra er taxerade inkomst med den inkomst ni uppgett till barnomsorgen för 2020 i Kumla kommun.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Information om eventuell utbetalning eller retroaktiv faktura kommer att skickas till de berörda.

För att få en korrekt avgift är det viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter löpande.

Utdrag från Kumla kommuns riktlinjer

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem.

Kumla kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.

Den totala årsinkomsten för aktuellt år enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Om en vårdnadshavare har betalat felaktig avgift

Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura som du måste betala inom 30 dagar.

Vårdnadshavaren kan begära anstånd eller vid behov upprättas en avbetalningsplan. Information om hur vårdnadshavare ska gå till väga kommer att stå på fakturan.

Ett hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka.

Summor under 600 kronor hanteras inte.

Vid fakturafrågor skicka e-post till FakturafragorFLL@kumla.se och ange fakturamottagarens namn, födelsedatum och fråga.


E-tjänst för förskola och fritids i Kumla kommun

Via vår e-tjänst kan du:

  • Göra anmälan om barnsomsorg/fritids.
  • Tacka JA eller NEJ till platserbjudande. Båda vårdnadshavarna ska logga in och svara.
  • Lämna eller ändra din inkomstuppgift. Saknas uppgift om inkomst debiteras maxtaxa. Vid försörjningsstöd ska intyg skickas in.
  • Lägga in nytt schema eller ändra schema.
  • Lämna eller ändra dina personliga uppgifter.
  • Säga upp plats. Uppsägningstiden är 30 dagar.

När vi erbjuder plats på förskola/fritids skickas erbjudandet till er angivna mailadress. Det är därför viktigt att mailadresserna ni lägger in stämmer och används.

Steg-för-steg guide

1. Gå in på https://etjanst.kumla.se/ (sök på förskola i sökfältet).
2. Klicka på starta e-tjänsten och välj SkolID.
3. Välj BANKID OCH MOBILT BANKID och skriv in ditt personummer (10 siffror).
4. Öppna din BANKID app och legitimera dig mot IST SkolID.
5. När du är inloggad kan du se schema, ändra inkomst, ändra dina personliga uppgifter, familjebild eller säga upp din plats.