Hardemo skola

Välkommen till Hardemo skola!

Hardemo skola

Hardemo skola F-6 ligger cirka 8 kilometer från Kumla i en naturskön miljö som inbjuder till spännande lek och äventyr. Hardemo skola är den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Närheten till naturen är en tillgång som vi använder oss av på olika sätt i undervisningen. Vi sätter eleverna i centrum och vill ge dem en grundtrygghet och kunskap så att var och en utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga. Skolans olika personalgrupper arbetar tillsammans för elevernas bästa. För att alla elever ska ta till sig kunskap och nå de mål som finns uppsatta använder vi oss av olika metoder och/eller olika pedagogiska arbetssätt. Alla barn- och elevgrupper arbetar med värdegrundsfrågor kontinuerligt som en naturlig del av vårt dagliga arbetssätt. Till vissa lektioner, till exempel slöjd, bussas eleverna till andra skolor i Kumla.

Målen för vårt fritidshem är att verksamheten ska:

  • vara roligt och stimulerande
  • bygga på insikt om barns utveckling och lärande
  • sträva efter ett bra socialt klimat
  • vara ett komplement till skolan vilket bland annat innebär att stödja utvecklingen hos eleverna av såväl normer och värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. Väcka intresse för fritidsaktiviteter
  • ge stort utrymme för lek och skapande verksamheter i olika former. Därför arbetar vi systematisk med att planera, följa upp och utvärdera.

Pedagogisk inriktning

Vi följer de styrdokument som alla skolor i det svenska skolväsendet har till ansvar att följa, framförallt skollagen och läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Varje klass har en mentorslärare som har ett särskilt ansvar för elevernas utveckling och lärande. Skolans uppdrag är dubbelt, vi har både ett kunskaps- och ett fostransuppdrag. Med fokus på dessa områden samarbetar skolan med hemmen för elevernas bästa.

Hardemo skola och fritidshem organiserar sin personal i ett stort arbetslag, årskurs F-6. Alla pedagoger arbetar med att ha en helhetssyn på eleven, det innebär elevens hela dag både på skola och på fritids. Vi arbetar mycket med att lyfta fram elevernas förmågor.

För att förstå våra elever lägger vi fokus på den formativa bedömningen så att den genomsyrar vår undervisning. Vi har hög måluppfyllelse i samtliga ämnen. Vi har även ett praktiskt arbete i no-ämnena där vi arbetar med NTA-lådor vilket innebär att våra elever arbetar med praktiska moment varvat med teori för att få en ökad förståelse för NO. 

Inflytande i skolan

Att låta eleverna vara delaktiga i planering är viktigt för oss. Det innebär inte att eleverna bestämmer vad som ska göras, eftersom det regleras i läroplanen, utan om hur undervisningen kan läggas upp. Tanken att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen grundar sig dels på det demokratiska uppdrag vi har och dels även om att lära våra elever vad som menas med medbestämmande.

Hardemo skola har olika forum där elever och vårdnadshavare kan utöva inflytande tillsammans med rektor och personal med betydelse för verksamheten. Rektor bjuder in till föräldraforum en gång per termin. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Vi har även regelbundna klassråd och stormöten för eleverna.

Kontakta Hardemo skola

Hardemo skola

070-257 26 39

Magnus Johansson

rektor


019-58 94 00
magnus.johansson@kumla.se

Julia Wärlegård, skoladministratör

019-58 94 17

julia.warlegard@skola.kumla.se